Navigácia

O škole

Prezentácia z histórie našej ZŠ:

ZScompress_19786745_301187620_0.zip

Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy. Sme radi, že ste na ne zavítali.

Na úvod by sme Vám chceli povedať pár slov o našej škole.

 Základná škola za posledné obdobie prešla mnohými rekonštrukčnými prácami a zmenami. Snáď najviditeľnejšia bola obnova vonkajšej fasády školy, výmena plastových okien, postavenie altánku za budovou, v ktorom sa bude realizovať výchovno-vzdelávací proces na rôznych vyučovacích hodinách.  V školskom areáli sa nachádza viacúčelové ihrisko, asfaltové volejbalové a basketbalové ihrisko, trávnaté futbalové ihrisko, atletická dráha a detské ihrisko s preliezkami. Blízko školy je aj ZUŠ, ktorú deti navštevujú.

Taktiež interiér školy prešiel zmenou. Chodby a triedy sú vymaľované, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, v suteréne školy je zriadený stolno-tenisový kútik aj malá telocvičňa.  Triedy sa podľa finančných možností postupne dopĺňajú novým nábytkom, edukačnými pomôckami, pribudli interaktívne tabule, tablety a školská knižnica je tiež vybavená PC s internetom. Žiaci počas výučby využívajú  počítačové miestnosti. Ak sa rodičia rozhodnú pre stravovanie svojich detí, je im poskytnutá desiata i obed vo výdajnej jedálni ZŠ. Po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu žiaci môžu navštevovať ŠKD ale aj rôzne krúžky.

Oddelenia ŠKD sú vyprofilované umeleckým alebo športovým smerom. Pre potreby žiakov sú vytvorené oddychové zóny s počítačovým alebo televíznym kútikom. 

Žiaci si môžu vybrať z bohatej ponuky krúžkov. Na škole pracujú krúžky, ktoré sú tematicky rozdelené na: jazykové, športovo-tanečno-pohybové, práca s počítačom, výtvarný, čitateľský, prírodovedný, poľovnícky, šachový, strelecký,technický, regionálne remeslá pod vedením pani Rechtoríkovej.

0.-TÝ ROČNÍK

Trieda 0.-tého ročníka vznikla v rámci projektu PHARE. Môže ju navštevovať žiak, ktorý dovŕšil k 1.septembru 6 rokov. Je určený pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dôraz je kladený na individuálny prístup, keďže pedagógovi pomáha i asistent učiteľa. Pomocou hry sa napomáha k rozvoju jazykových schopností, grafomotorických zručností, matematických predstáv atď.

1.ROČNÍK

Žiaci prvého ročníka pracujú podľa novej koncepcie  výchovno-vzdelávacieho programu. Majú predmety SJL (čítanie a písanie podľa Virgovičovej),MAT v ktorej je už zapracovaná práca s počítačom s využitím rôznych výukových CD, Prírodovedu s využitím projektového vyučovania, Výtvarnú, Hudobnú, Telesnú výchovu. Tiež Náboženskú výchovu (evanjelickú, katolícku) alebo Etickú výchovu .Všetky predmety sú klasifikované – známkované od 2.polroka šk.roka. Na vyučovaní sa v maximálnej možnej miere využívajú aj interaktívne tabule. Povinný cudzí jazyk-anglický jazyk majú deti od 3. ročníka. Od 1.ročníka sa anglický jazyk vyučuje metódou CLIL a tiež krúžkovou formou.

 

 

Od školského roka 2012/2013 v našej škole máme novozavedené predmety . Je to predmet ROZVOJ POHYBOVÝCH ZRUČNOSTÍ,v rámci ktorého žiaci získajú zručnosti v oblasti dvoch netradičných druhov športu - floorbal a bedminton a v ktorých dosahujú veľmi dobré výsledky a umiestnenia na súťažiach.  Druhým novozavedeným predmetom je KONVERZÁCIA V  ANGLICKOM JAZYKU , ktorá je zameraná na rozvoj komunikačných zručností v tomto jazyku.

Od školského roka 2014/2015 zavádzame od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka metódou CLIL - obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie cudzieho jazyka.

 

 

História školy

 

1. 9. 1958

v novopostavenej budove začala fungovať Základná deväťročná škola v  Poltári

                 - jej prvým riaditeľom bol p. M. Števčina

 

v r. 1984

sa škola zmenila na neplnoorganizovanú školu a  vyučovalo sa len v roč. 1. - 4.

              

v r. 1990

tu bola opäť zriadená plnoorganizovaná Základná škola pre roč. 1. - 8.

jej riaditeľom sa stal Mgr. M. Szabó, ktorý veľkou mierou prispel aj k jej znovuzriadeniu

 

Súčasnosť ...

Ako plnoorganizovná škola fungujeme dodnes s názvom Základná škola, Školská 3

- jej riaditeľkou je v súčasnosti  Mgr. Eva Dirbáková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica školská č.3, 98701 Poltár
  • riaditeľ školy: 0911 310 019
    +421 047 4222315

    vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria