Navigácia

Vnútorné smernice školy

 1. Vnútorná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v škole a v školskom zariadení v zmysle Smernici č.36/2018 MŠVVaŠ SR.pdf
 2. Vnútorná smernica č.1/2019/VS o príspevku na čiastočnú úhradu príspevkov za pobyt žiaka v ŠKD.pdf
 3. Usmernenie č.1 /2018 Vykazovanie zastupovaných hodín v ZŠ a v ŠKD.pdf
 4. Interná smernica o vypisovaní pedagogickej dokumentácie.pdf
 5. Smernica 3/2018/NV o čerpaní náhradného voľna, dovolenky a priepustkách k lekárovi a evidencia tvorby NV.pdf
 6. Vnútorná smernica o organizácií školských výletov, exkurzií a vychádzok.pdf
 7. Vnútorná smernica na odmeňovanie pedagogických zamestnancov  - LV, PV a ŠkP.pdf
 8. Vnútorná smernica na postup pri úhrade nákladov za energie ZŠ a ŠKD.pdf
 9. Smernica na hlásenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky a ospravedlňovania.pdf
 10. Organizačná smernica č. 2 2015/2016, ktorou sa upravuje realizácia redukovaného výchovno – vzdelávacieho procesu ako opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa Metodického usmernenia č. 72/2015 MŠVVa Š SR.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

  vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria