Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

 

Základná škola, Školská 3, Poltár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

 

 

Úvod

 

Školský poriadok Základnej školy, Školská 3 v Poltári zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.

 

Školský poriadok upravuje podrobnosti:

· o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole,

· o organizácii vyučovania a vnútornom režime školy,

· o podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pred sociálno-

   patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

· o podmienkach nakladania s majetkom školy.

Školský poriadok Základnej školy, Školská 3 v Poltári bol vypracovaný

v súlade s § 153, odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších právnych noriem súvisiacich s týmto zákonom pre výchovu a vzdelávanie žiakov, s Ústavou SR a s Dohovorom o ľudských právach

 

Článok 1

Základné údaje o prevádzke školy

 

1.1 Základné údaje o prevádzke školy

a) Školská budova sa otvára o 6.00 hod.

b) Do školskej budovy na vyučovanie a do ŠKD sa vchádza zadným vchodom.

c) Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy.

     Začiatok vyučovania je o 7.30 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína sa a končí  

     zvonením.

d) Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov,

     podobne plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školu v prírode a pod.

e) Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Pedagogicko-organizačných

    pokynov MŠVVaŠ SR.

 

Prevádzka ŠJ :

vydávanie desiatej: 9.10 hod. – 9.25

vydávanie obeda: 11.30 hod. – 13.15

 

1.2 Rozvrh hodín

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. Rozvrh hodín

schválený riaditeľkou školy je zverejnený v každej triede. Rozvrh dozorov je zverejnený

v zborovni, v riaditeľni školy a na chodbách školy. Vyučujúci sú povinní dodržiavať ich.

Začiatok vyučovania je o 7.30 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína sa a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5-,10-, 20-, 30-minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

 

1.3 Organizácia vyučovania

 

1.hodina:         07:30 hod. – 08:15 hod.

10 min. prestávka

2.hodina:         08:25 hod. – 09:10 hod.

20 min. prestávka

3.hodina:         09:30 hod. – 10:15 hod.

5 min. prestávka

4.hodina:         10:20 hod. – 11:05 hod.

10 min. prestávka

5.hodina:         11:15 hod. – 12:00 hod.

5 min. prestávka

6.hodina:         12:05 hod. – 12:50 hod.

30 min. prestávka

7.hodina:         13:20 hod. – 14:05 hod.

10 min. prestávka

8.hodina:         14:15 hod. – 15:00 hod.

 

Článok 2

Práva a povinnosti žiakov

2.1 Práva žiaka

Každý žiak má právo na:

a) ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese,

b) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

c) bezplatné vzdelanie v základnej škole,

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

e) vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku v stanovenom rozsahu,

f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

g) úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,

h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

ch) účasť so súhlasom riaditeľa školy na všetkých školských súťažiach a olympiádach,

i) ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov,

j) komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie,

k) úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému

a sexuálnemu násiliu

l) vyjadrenie svojho názoru na čokoľvek primeraným spôsobom,

m) dieťa, žiak a poslucháč nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa, žiaka, poslucháča a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.                                                                                                                                              Dieťa, žiak a poslucháč, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu.48)                                                                                                                                                                       Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a poslucháča postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

n) jemu zrozumiteľný výklad učiva,

o) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

p) objektívne hodnotenie,

q) oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať výsledok hodnotenia,

r) dodržiavanie základných psychohygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom procese,

s) zapožičanie učebníc a povinnosť nepoškodené po ročnom užívaní vrátiť ich škole,

t) prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok školy, na oddych v celom rozsahu trvania   

    prestávky,

u) ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného

    dôvodu,

v) na individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených zákonom,

w) na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami

    a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

x) zdravotne postihnutý žiak má právo na primerané personálne, materiálno-technické

     a priestorové podmienky vo výchovno-vzdelávacom procese,

y) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi

    výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho   

    schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom v školskom

    zákone,

z) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi

    výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania 

     primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami

     psychohygieny,

za) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi

    výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím

    špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie    

     nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

zb) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi

      výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne

      učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky,

zc) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi

      výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na osobitnú starostlivosť a služby odborných

      zamestnancov zariadení výchovného poradenstva a prevencie spojených s výchovou

      a vzdelávaním, sprostredkovanie pedagogických, psychologických, sociálnych,

      psychoterapeutických, reedukačných a iných služieb prostredníctvom školského

      špeciálneho pedagóga, ktorý koordinuje v spolupráci s triednym učiteľom, výchovným

      poradcom,

zd) výkonom práv začleneného žiaka so ŠVVP podľa § 29 ods.11 školského zákona nemôžu

      byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

 

2.2 Povinnosti žiaka

Žiak je povinný:

a) neobmedzovať svojím správaním práva iných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a

    vzdelávania,

b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy a školského zariadenia,

c) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,

d) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť

    ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského

    zariadenia,

f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade

    so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými

    mravmi,

g) svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich

    mravnosť,

h) byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov a správať sa

    v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

i) dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

j) zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, byť v škole vhodne a čisto upravený,

k) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať

    s učebnicami a učebnými pomôckami,

l) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý

   škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

m) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli

     bezplatne zapožičané,

n) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie

    pokyny obsiahnuté v školskom poriadku školy.

 

Článok 3

Práva a povinnosti zákonného zástupcu

 

3.1 Práva zákonného zástupcu

Zákonný zástupca žiaka má právo najmä:

a) vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu

    a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu a záľubám dieťaťa, jeho

    vierovyznaniu, svetonázoru, národnej a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu

    školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-

    vzdelávacej sústavy;

b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení

    poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným

    poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

c) oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia,

    školským poriadkom,

d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia

    prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

h) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase

    riaditeľa školy,

i) oboznámiť sa s individuálnym vzdelávacím programom svojho dieťaťa, ktorý vypracúva

   škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

 

3.2 Povinnosti zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný najmä:

a) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

b) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie

    školských povinností,

c) dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu

    vzdelávania v zmysle platnej legislatívy,

d) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským

    poriadkom školy,

e) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

    vzdelávacie potreby,

f) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných

   problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh

    výchovy a vzdelávania, informovať o zmenách v rodine, týkajúcich sa údajov a

    starostlivosti o dieťa (zmena bydliska, zverenie dieťaťa do starostlivosti, apod.)

g) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

h) zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na

    predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy,

i) kontrolovať pravidelne internetovú žiacku knižku, ak rodič takúto možnosť nemá, žiakovi

   zabezpečí žiacku knižku v papierovej podobe a upovedomí o tom triedneho učiteľa,

j) oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade

   so školským poriadkom školy článok 6 .

 

3.2 Odporúčania pre zákonných zástupcov

Zákonný zástupca:

a) spolupracuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pravidelne kontroluje

    prípravu svojho dieťaťa na vyučovanie,

b) zaujíma sa o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa, pravidelne kontroluje

    internetovú žiacku knižku, resp.žiacku knižku v papierovej forme svojho dieťaťa,

c) dodržiava stanovený postup oznámenia neprítomnosti žiaka na vyučovaní,

d) svojvoľne nevstupuje do priestorov určených pre žiakov: trieda, šatňa, školská jedáleň,

e) neohlásenými návštevami neruší vyučovací proces, dodržiava termíny konzultácií, do

   budovy školy vstupuje po nahlásení účelu návštevy na vrátnici a preukáže sa

   dokladom totožnosti,

f) prípadné problémy, pripomienky a námietky konzultuje s konkrétnym učiteľom

   a sprostredkuje ich triednemu učiteľovi, ktorý koordinuje činnosť triedy, ak je konanie

   triedneho učiteľa neúčinné, osloví vedenie školy,

g) objektívne posudzuje situácie vzniknuté v škole a prispieva ku konštruktívnemu

    riešeniu problémov,

h) nesmie v škole slovne a fyzicky napádať iných žiakov a zamestnancov školy,

i) sleduje spôsob trávenia voľného času svojho dieťaťa, mal by mať prehľad aj o jeho

   aktivitách na internete,

j) úzko spolupracuje s triednym učiteľom, výchovným poradcom, so sociálnym pedagógom v  

    prípade zaznamenania zmeny v správaní svojho dieťaťa,

k) úzko spolupracuje s triednym učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a ostatnými

    pedagogickými zamestnancami, poradenskými centrami a dodržiava ich odporúčania,

    ak má dieťa so ŠVVP .

 

Článok 4

Pravidlá vzájomných vzťahov žiakov, zákonných zástupcov s pedagogickými

zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 

4.1 Žiaci a pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci školy

 

a) Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.

b) Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.

c) Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka.

d) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade

    s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého.

e) Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného

    žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.

f) Každý pedagogický zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom nepripustiť,

    prípadne odhaliť sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov,

    prechovávanie drog a iných návykových látok, poškodzovanie školského majetku a pod.

g) Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálnopatologické javy upozorní

    nepedagogický zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca, ktorý je ďalej

    povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.

 

4.2 Oslovenie, pozdravy, komunikácia

4.2.1. Žiak:

a) Pri prvom stretnutí počas dňa pozdraví každého zamestnanca školy.

b) Dospelým vyká a oslovuje ich pán, pani.

c) Spolužiakov oslovuje menom, správa sa k nim slušne, neuráža ich nevhodnými   

    prezývkami.

d) Zamestnanci školy oslovujú žiakov menom alebo priezviskom.

e) Všetci zamestnanci školy a žiaci školy sa vzájomne rešpektujú, dbajú o vytváranie

    partnerských vzťahov podložených vzájomnou úctou, dôverou a spravodlivosťou.

f) Všetci zamestnanci a žiaci školy dbajú na dodržiavanie základných spoločenských

    pravidiel a pravidiel slušnej a zdvorilej komunikácie.

g) Všetci zamestnanci školy a žiaci dbajú na dodržiavanie poriadku a čistoty vo všetkých

    priestoroch školy.

h) Slovné a úmyselné útoky žiakov voči zamestnancom školy sú považované za závažné

    porušenie školského poriadku.

i) Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie, fyzické ubližovanie je

    neprípustné a bude riešené výchovným opatrením podľa stupňa závažnosti.

j) Nezištná pomoc a ochota, dobročinnosť bude morálne ocenená.

k) Žiaci môžu svoje pripomienky adresovať vedeniu školy prostredníctvom triednych

   učiteľov.

 

4.3 Pedagogický zamestnanec je povinný

 

a) Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.

b) Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie

    o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do

    styku.

c) Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich

    osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.

d) Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka.

e) Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka.

f) Vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými

    poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu.

g) Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce.

h) Poskytovať žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc

    spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho

    zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho

    týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

i) Viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane

    zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

j) Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti má právo na zabezpečenie  

    podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred

    násilím zo strany detí, žiakov, rodičov a iných osôb, na ochranu pred neodborným

    zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti.

 

4.4 Spolupráca školy a rodiny

 

a) Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o prospechu a správaní žiaka.

b) Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj

    kladné hodnotenia a pochvaly.

c) Jedným z prostriedkov na informovanie zákonných zástupcov je žiacka knižka

    a internetová žiacka knižka. Do žiackej knižky a internetovej žiackej knižky sa okrem

    hodnotenia žiaka vpisujú aj dôležité oznamy pre zákonných zástupcov.

d) Prostriedkom na informáciu sú aj dohodnuté konzultácie s pedagógmi.

e) Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný pred

    vyučovaním, po skončení vyučovania alebo v dohodnutom čase. Vo

    výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

 

Článok 5

Dochádzka žiakov do školy

5.1 Príchod žiakov do školy

 

a) Žiaci prichádzajú do školy zadným vchodom. Na vyučovanie prichádzajú aspoň 15 minút

   pred začiatkom vyučovania. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú

   najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti).

b) Pri skoršom príchode žiak čaká v šatni školy do 7:10 hod. Do triedy môže ísť až na pokyn  

    dozor konajúceho učiteľa alebo informátorky. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci

    nezdržiavajú v budove školy bez dozoru.

c) Do školy žiak prichádza vhodne upravený (nie sú vhodné výrazne zafarbené vlasy,

    výstredné strihy vlasov, výrazné líčenie, výrazne nalakované nechty), v čistom a slušnom

    oblečení (nepresvitajúcom, neodhaľujúcom intímne miesta, nepropagujúcom nelegálne

    hnutia, nehumánne smery, drogy a alkohol) a bez výstredných doplnkov.

    Piercing je neprípustný z bezpečnostných dôvodov.

d) V priestoroch školy a ŠJ je zakázané nosiť na hlavách šatky, čiapky, šiltovky alebo iné 

    pokrývky hlavy; výnimka sa udeľuje iba v prípade zdravotných dôvodov.

e) Po príchode do budovy je žiak povinný očistiť si obuv a prezuť sa do zdravotne

    neškodlivých prezuviek. Z bezpečnostných dôvodov majú byť prezuvky hygienicky

    vyhovujúce, majú zabezpečovať bezpečný pohyb žiaka a nesmú zanechávať na podlahe

    čierne stopy. Športová obuv patrí do telocvične a na športoviská, neodporúča sa používať

    ako prezuvky tenisky.

f) Topánky si žiak odloží v šatni do pridelenej skrinky. Platí to aj pre odpoludňajšiu činnosť.

    Z hygienických dôvodov topánky nesmú byť v triede voľne položené na podlahe.

    Neprezutí žiaci sa budú evidovať a priestupok konzultovať so zákonnými zástupcami.

g) V priestoroch školy žiaci nepoužívajú bicykel, skateboard a kolieskové korčule.

h) Žiak do školy nenosí cenné predmety (šperky, notebooky, tablety, prehrávače, bezdrôtové

    reproduktory  apod.), väčšie sumy peňazí. Za ich stratu škola nezodpovedá. Ak žiak  

    priniesol peniaze na žiadosť pedagogického zamestnanca, ihneď po príchode do školy ich

    odovzdá triednemu učiteľovi alebo príslušnému pedagogickému zamestnancovi.

i) Ak si žiak podľa pokynov učiteľa prinesie do školy športové potreby (napr. hokejky),

   po príchode do školy si ich uloží v triede a použije ich len na hodinách TSV a RPH.

j) Nenosí predmety, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie, do školy neprináša zvieratá.

k) Do školy žiak nenosí mravnosť ohrozujúce médiá alebo predmety ,ktoré ohrozujú zdravie

a bezpečnosť žiaka, jeho spolužiakov a zamestnancov školy.

l) Ak žiak príde do školy neskôr, zapíše sa do zošita neskorých príchodov a do triednej knihy.

   Opakované bezdôvodné oneskorené príchody sa konzultujú so zákonnými zástupcami žiaka.

 

5.2 Správanie žiaka v škole počas vyučovania

 

a) Žiak je povinný správať sa v škole slušne, rešpektovať pokyny pedagogických

    a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať

    na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.

b) Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so

    všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na

    vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku.

c) Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na svojom mieste.

d) Ak príde žiak na hodinu neskôr, slušne vysvetlí vyučujúcemu dôvod meškania, a to

    bez vyzvania.

e) Žiak má triednym učiteľom alebo vyučujúcim určené miesto podľa zasadacieho poriadku,

    ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach

    určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

f) Žiak na vyučovaní sa správa slušne, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje

    a nevyrušuje. Ak chce odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo opýtať, hlási sa

    zdvihnutím ruky.

g) Počas vyučovania žiak aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje  

    pozornosť spolužiakov.

h) Dodržiava a rešpektuje pravidlá:

· hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti,

· podobne nezdvorilé je počas vyučovania žuť žuvačku.

i) Žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy, rovnako sa pozdraví, keď do triedy

   vstúpi dospelá osoba. Ak tieto osoby odchádzajú z triedy, žiaci ich tiež pozdravia.

   Žiaci sa nezdravia na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a pri

   laboratórnych prácach, pri písaní písomných prác a pri praktickej činnosti na hodinách

   techniky.

j) Ak sa žiak nepripravil na vyučovanie alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa

   vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie dôvod. Ospravedlnenie počas hodiny

   nemusí vyučujúci akceptovať. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na

   hodine TSV, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od

   ošetrujúceho lekára alebo od rodiča.

k)  POUŽÍVANIE MOBILOV  V ŠKOLE - viď. DODATOK ŠKOL. PORIADKU č. 2 ( na konci šk. poriadku)

    Podľa § 20 Vyhlášky 320/2008 MŠ o ZŠ sa mobilný telefón nesmie používať počas

   vyučovania, ktorého súčasťou sú aj prestávky. Žiak ho môže použiť len v odôvodnených

   prípadoch. Do školy ho nosí len na vlastnú zodpovednosť. 

  V prípade porušenia zákazu a nerešpektovania upozornenia bude žiakovi telefón odobratý a vrátený až po   

  vyučovaní do rúk žiaka.

   Ak žiak nebude rešpektovať toto nariadenie a dopustí sa tohto priestupku opakovane 2-krát,

   mobilný telefón bude žiakovi odobratý a prevezme si ho z rúk učiteľa, resp. riaditeľa školy

   jeho zákonný zástupca.

   Toto správanie sa bude považovať za hrubé porušenie ŠP a následne bude riešené v súlade

   s výchovnými opatreniami.

l) Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný  

   problém.

m) Žiak môže opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto alebo školu len so súhlasom

    vyučujúceho.

n) Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou

    umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Ak žiak úmyselne

    alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok ( v triede i mimo triedy), škodu hradí

    zákonný zástupca žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.

o) Z bezpečnostných dôvodov je zakázané používať elektrické zásuvky. Žiaci sa nevykláňajú

    z okien, nevyhadzujú z okien papiere, odpadky a iné predmety. Platí prísny zákaz otvárať

    veľké okná, sedieť a stáť na parapetných doskách.

p) Žiak udržiava svoje miesto v čistote a v poriadku . Pri odchode z triedy si miesto uprace,

    vezme si svoje veci, čím chráni aj svoj majetok. Papiere a odpadky odhadzuje do koša.

q) Dodržiava pritom pravidlá separácie odpadu.

r) Žiak šetrí učebnice, školské pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok.

s) Žiak šetrí elektrickou energiou a vodou.

t) Žiaci chodia po pravej strane schodišťa, nenakláňajú sa ponad zábradlie a dbajú na

    bezpečnosť ostatných. Pri organizovaných činnostiach a presunoch sa správajú

    disciplinovane.

u) Všetci žiaci dodržiavajú bezpečnostné a požiarne predpisy a predpisy v odborných

     učebniach.

v) Na hodinu telesnej výchovy sa žiaci presúvajú 5 minút pred začiatkom hodiny. Pred

    hodinou sa v šatni prezlečú do cvičebného úboru. Všetky svoje veci si v šatni uložia. Do

    telocvične vstupujú iba v sprievode vyučujúceho.

w) Do ostatných odborných ,jazykových a počítačových učební sa žiaci presúvajú 2

     minúty pred začiatkom hodiny. Do uvedených priestorov vchádzajú iba v sprievode

     učiteľa. Do jeho príchodu čakajú na chodbe pred odbornou učebňou.

x) Ak žiaci majú hodinu v inej ako vo svojej kmeňovej učebni, nemanipulujú so žiadnym

    zariadením triedy, ani s osobnými vecami žiakov triedy.

y) Do riaditeľne, zborovne a kancelárií prichádzajú len v nevyhnutných prípadoch,

    nevstupujú bez vyzvania, nevyrušujú nevhodným klopaním. Všetky potrebné

    písomnosti si vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

5.3 Správanie sa žiakov cez prestávky

 

a) Počas prestávok sa žiak musí správať tak, aby neohrozil zdravie a bezpečnosť seba a

    ostatných spolužiakov, zdržiavať sa na chodbe, kde má určenú triedu.

b) Počas 10-minútových prestávok zostávajú žiaci zvyčajne vo svojich triedach, desiatujú,

    pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Počas malej prestávky žiak opúšťa triedu len v  

    nutných prípadoch. Nenavštevuje iné triedy a keď, tak len so súhlasom učiteľa.

c) Po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka, žiak odchádza do ŠJ na desiatu. Bez

    zdržiavania sa vráti na chodbu, kde je jeho kmeňová trieda. Z bezpečnostných dôvodov je

    zakázané zdržiavať sa v priestoroch spodných chodieb budovy školy (priestory šatne a

    jedálne).

d) Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom.

e) Nie je vhodné, aby sa žiaci zbytočne zdržiavali na medziposchodiach a schodoch.

f) Ak sa stane školský úraz pred vyučovaním, cez prestávku alebo po vyučovaní,

   postihnutý žiak, alebo žiak, ktorý je jeho svedkom, alebo sa o ňom dozvie, je povinný

   ho ihneď ohlásiť dozor konajúcemu učiteľovi. Obdobne sa žiaci správajú aj pri

    zdravotných ťažkostiach.

g) Pre učebné pomôcky chodia len určení žiaci. V kabinete môžu byť len v prítomnosti

    učiteľa. Nesmú chodiť cez prestávky svojvoľne do šatní a opúšťať budovu školy.

h) Za čistotu a poriadok v triede cez prestávku zodpovedajú týždenníci. Zistené

    nedostatky hlásia dozor konajúcemu učiteľovi.

i) Žiak sa nezdržiava zbytočne na záchodoch, nehádže smeti a odpadky do záchodových

    mís, pisoárov a umývadiel a nepoškodzuje priestory sociálnych zariadení.

j) Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne zabezpečujú žiaci samostatne pod 

    dohľadom dozor konajúcich učiteľov pred koncom prestávky.

 

5.4 Povinnosti týždenníkov

 

a) Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe.

b) Týždenníci pred vyučovaním pripravia učebné pomôcky na vyučovanie. Pred

    vyučovaním, počas prestávok a po vyučovaní zotrú tabuľu.

c) Na začiatku každej hodiny hlásia bez vyzvania vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

d) Na konci vyučovania skontrolujú čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody,

    vypnutie svetiel, zotrú tabuľu a uložia pomôcky.

5.5 Správanie sa žiakov v školskej jedálni

 

a) V školskej jedálni sa zdržiavajú len stravujúci sa žiaci, a to len v čase výdaja stravy.

b) Žiak prichádza do ŠJ po skončení vyučovania, zaradí sa do radu. Pred vstupom do jedálne

    si v šatni uloží tašku a vrchný odev.

c) Počas stolovania sa žiak správa kultúrne a v súlade s predpismi platnými pre stravovanie.

d) Po skončení obeda zanechá svoje miesto v poriadku a použitý riad odovzdá pri

    určenom okienku. Nevynáša z jedálne stravu.

e) Žiak sa odhlasuje zo stravy spravidla deň vopred v zošite na to určenom.

 

5.6 Odchod žiakov zo školy

 

a) Žiak môže opustiť školu počas vyučovania len ak predloží vyučujúcemu písomné

    vyjadrenie rodičov na predpísanom tlačive školy(ktoré je dostupné na webovej stránke

    školy), na základe telefonického oznámenia zákonného zástupcu triednemu učiteľovi, alebo

    príde po žiaka rodič (zákonný zástupca) osobne. Na vrátnici  školy sa preukáže priepustkou

    potvrdenou triednym, resp. zastupujúcim učiteľom.

b) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si

    svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

c) Triedu žiaci opustia na pokyn učiteľa až potom, keď je poriadok v celej triede.

d) Ak žiaci majú poslednú hodinu v telocvični alebo inej odbornej učebni, dajú svoju

    kmeňovú triedu do poriadku pred odchodom z nej. Po skončení vyučovania v odborných

    učebniach a školskej dielni ich tiež dajú do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú

    žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.

e) Po skončení vyučovania žiaci zo školy odchádzajú ihneď disciplinovane domov,

    dodržiavajú dopravné a bezpečnostné predpisy. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy

    nie je povolené.

g) Rodičia a iné cudzie osoby nesmú vstupovať do šatní, ŠJ a ŠKD.

h) Ak žiak zistí nejakú stratu osobných vecí, ihneď to ohlási vyučujúcemu alebo triednemu

učiteľovi. Nájdené veci odnesie do riaditeľne školy.

 

5.7 Správanie sa žiakov mimo školy

 

a) Každý žiak aj mimo vyučovania je žiakom školy a je povinný správať sa tak, aby

    nenarušil zásady spolunažívania a spoločenské normy správania na školských výletoch a

    akciách mimo školy aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.

b) Vyvaruje sa nevhodnému správaniu, ktoré by poškodzovalo dobré meno školy,

    ohrozovalo jeho vlastné zdravie a negatívne ovplyvňovalo jeho výkony počas

    vyučovacieho procesu.

c) Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, slušne sa vyjadruje.

d) Žiak si chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici

    a dodržuje dopravné predpisy.

e) Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, alkoholických nápojov, fajčenie a

    používanie pyrotechniky je neprípustné.

f) Žiak sa vo večerných hodinách na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských

    podujatiach zúčastňuje iba v sprievode zákonných zástupcov alebo inej dospelej osoby.

g) Žiaci základnej školy navštevujú iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.

    Je neprípustné navštevovať herne a nočné podniky.

 

Článok 6

Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní, uvoľňovanie žiakov

 

a) Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou,

    pravidelne a dochvíľne (dodržiavať rozvrh hodín, účasť na vyučovaní voliteľných

    predmetov, záujmovej činnosti atď.).

b) V zmysle § 144 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za dôvod ospravedlnenej neúčasti

    žiaka v škole uznáva najmä:

 • choroba žiaka,
 • lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 • mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
 • účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach, prípadne v

             štátnej reprezentácii,

 • iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú účasť v škole na základe posúdenia

             riaditeľa školy.

c) Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu závažnú príčinu vyžiada rodič žiaka

    vopred písomnou formou, v nevyhnutných prípadoch telefonicky:

 • z jednej vyučovacej hodiny od triedneho učiteľa, ktorý upovedomí príslušného

                      vyučujúceho,

 • na jeden až dva dni od triedneho učiteľa,
 • z troch a viacerých dní od riaditeľky školy.

    Ak žiak vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu a zákonný zástupca nepožiada

    o uvoľnenie žiaka z vyučovania, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.

d) Pri krátkodobej neprítomnosti žiak je povinný zistiť si domáce úlohy na nasledujúci

    deň a doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil.

e) Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole a jej predpokladanú dĺžku zákonný

    zástupca oznámi triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu , najneskôr do 48 hodín od

    neprítomnosti.

f) Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi  

    písomne, a to do 2 dní od nástupu žiaka do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do 2

    dní po nástupe do školy, bude sa jeho neprítomnosť na vyučovaní považovať za

    neospravedlnenú.

g) Neprítomnosť žiaka v škole z dôvodu choroby na 5 dní môže ospravedlniť jeho zákonný  

    zástupca len na predpísanom tlačive školy, ktoré je dostupné na webovej stránke školy.

    Vo výnimočných prípadoch, ak ide o častú neprítomnosť žiaka v škole, prípadne má škola

    dôvodné podozrenie zo záškoláctva, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe

    žiaka alebo iný úradný doklad  potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

h) Ak neprítomnosť žiaka trvá 6 po sebe nasledujúce dni a viac, nestačí ospravedlnenie od  

   zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa úradný doklad alebo potvrdenie od lekára   

   preukazujúce odôvodnenosť neprítomnosti žiaka. Potvrdenie je žiak povinný predložiť

   triednemu učiteľovi do 2 dní od nástupu do školy. Dodatočné predloženie bez

   opodstatneného dôvodu triedny učiteľ neakceptuje.

ch) Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní na 5 dní ospravedlňujú rodičia písomne na

     predpísanom tlačive školy, ktoré je dostupné na webovej stránke školy .

    Ospravedlnenie uloží triedny učiteľ v dokumentácii triedneho učiteľa.

i) Pri dlhodobejšej neprítomnosti je žiak povinný po nástupe do školy zameškané učivo

   doplniť do piatich pracovných dní, poprípade dohodnúť sa s vyučujúcim na postupe.

j) Ak má žiak väčšiu absenciu na určitých hodinách, vyučujúci rozhodne o ďalšom

    postupe v spolupráci s triednym učiteľom.

k) Ak žiak vymešká v jednom polroku veľký počet z plánovaného počtu vyučovacích hodín na danom

   predmete a nie je možné hodnotiť žiaka zo získaného počtu známok (predmety s hodinovou

   dotáciou minimálne 2 známky, predmety s dvojhodinovou dotáciou minimálne 3 známky),

   tak na konci klasifikačného obdobia musí žiak absolvovať komisionálne preskúšanie

   z daného predmetu.

l) Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, príp. v inom zdravotníckom zariadení

    a zúčastňuje sa tam výchovno-vzdelávacieho procesu, nezapisuje sa mu neúčasť na

    vyučovaní. Tieto okolnosti sa uvádzajú v poznámke v triednej knihe.

m) Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku,

    na prenosnú chorobu alebo ak sa vyskytnú parazity, oznámia to zákonní zástupcovia

    alebo žiak bezodkladne triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. V prípade zistenia

    výskytu parazitov (vší) u dieťaťa v škole, dieťa bude bezodkladne poslané domov

    v záujme nešírenia infekcie v kolektíve. Návrat do kolektívu potvrdí detský lekár

    potvrdením o bezinfekčnosti.

n) Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. Môže opustiť školu počas vyučovania len ak

    predloží vyučujúcemu písomné vyjadrenie rodičov alebo príde poňho rodič osobne

    alebo osoba splnomocnená na tento úkon.

o) Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na

    vyučovaní predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. Ak je predmet, v

    ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu , žiak sa 

    na vyučovaní predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na

    žiadosť zákonných zástupcov.

p) Vedomostné a športové súťaže, pokiaľ sú organizované školou, zriaďovateľom, príp.

    inými školami, sa berú ako neoddeliteľná súčasť vyučovania.

r) Pokiaľ sa súťaže a akcie školy organizujú mimo areálu školy, žiaci sa ich môžu

    zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý ho

    poskytne na celý školský rok .

s) Triedny učiteľ v spolupráci s učiteľom, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, do triednej

    knihy do poznámky uvedie informáciu o účasti žiaka na súťaži.

t) Počas neprítomnosti sa žiak zapíše do triednej knihy, pričom sa mu vykáže 0

    vymeškaných hodín. Žiak je zároveň povinný do 2 dní zistiť si domáce úlohy

    a doplniť si preberané učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil.

u) Učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaž, je povinný najneskôr 2 dni pred

    uskutočnením súťaže predložiť riaditeľke školy zoznam žiakov, miesto a čas konania,

    príp. iné organizačné pokyny na schválenie.

 

6.1 Neospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole

 

a) Podľa platnej legislatívy sa za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na v škole

    považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným

    zástupcom žiaka ospravedlnená.

b) Do neospravedlnenej neprítomnosti sa spočítavajú aj bezdôvodné neskoré príchody na

    vyučovacie hodiny . Tri neskoré príchody bez opodstatnenia sa započítajú ako jedna

    neospravedlnená hodina.

c) Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v počte 6 vyučovacích hodín, oznámi

    triedny učiteľ túto skutočnosť preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi.

d) Neospravedlnenú účasť na vyučovaní rieši škola v súlade s výchovnými opatreniami

    školského poriadku.

e) Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín

    v jednom kalendárnom mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej

    dochádzky.

f) Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, škola je povinná  

    informovať o tejto skutočnosti  ÚPSVaR. v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 281/2002 Z.z. o

    prídavku na dieťa a o príspevku na dieťa v znení zákona č.658/2002 Z.z. Triedny učiteľ

    upozorní rodiča na zanedbávanie školskej dochádzky jeho dieťaťa.

g) Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom 

    školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať voči zákonným

    zástupcom v zmysle platnej legislatívy priestupkové konanie v súlade s §37,ods.1,písm. b)

    zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe o školstve a školskej samospráve.

h) Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo

    strany obce podať v zmysle platnej legislatívy trestné oznámenie na zákonných zástupcov

    žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže v

     súlade s § 211,ods.1,písm.e) Zákona č. 300/2005 Z.z. ( Trestný zákon).

 

Článok 7

Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

a) Žiaci majú právo používať zariadenie školy, pomôcky a učebnice iba v súvislosti

   výučbou. Sú povinní dodržiavať pokyny učiteľov, alebo iných zamestnancov školy.

b) Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje

    miesto, triedu a ostatné školské priestory, neplytvať vodou a elektrickou energiou a

    chrániť majetok pred poškodením.

c) Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, zákonní zástupcovia sú

    povinní škodu v plnej miere nahradiť.  Ak tak neurobia, riaditeľka školy podá trestné

    oznámenie na žiaka (resp. na zákonného zástupcu žiaka), ktorý škodu spôsobil.

d) Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak učebnicu stratí, musí

    ju zaplatiť.

 

Článok 8

Podmienky na ochranu zdravia žiakov a bezpečné prostredie

 

8.1 Podmienky na ochranu zdravia žiakov

 

a) Žiak je povinný dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa bezpečného správania v škole.

b) 10-minútové prestávky sú určené na krátky oddych, prípravu na nasledujúcu hodinu. Po

   druhej vyučovacej hodine je prestávka (20 minút) určená na desiatu.

c) Do odborných učební vchádza žiak len v sprievode učiteľa, presúva sa do nich až pred

    skončením prestávky.

d) V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz,

    nahlási to ihneď vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi, resp. triednemu

    učiteľovi. Ak to nemôže v prípade úrazu urobiť sám, požiada o nahlásenie spolužiaka

    alebo iného žiaka školy, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti.

e) Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne

    vyhovujúcich prezuviek.

f) Pri prácach v dielňach, v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy dodržiava

    predpisy, o ktorých ho poučia učitelia daných predmetov.

h) Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný

    pracovný a športový úbor.

i) Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu,

    oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca riaditeľke školy.

j) V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď

    vyučujúcemu.

k) Žiak sa stará o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správa sa tak, aby sebe ani

    svojim spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví. Dodržiava pokyny na zachovanie čistoty

    v triede a v škole, dodržiava zásady osobnej hygieny.

l) Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov

    a pedagogických zamestnancov.

 

8.2 Bezpečné prostredie a ochrana pred sociálno-patologickými javmi

 

V záujme bezpečnosti žiakov, vytvorenia bezpečného prostredia školy a ochrany žiakov pred

sociálno-patologickými javmi sa žiakom zakazuje:

a) pohybovať sa v triedach v topánkach, ktoré používajú ako vonkajšiu obuv

b) cez vyučovanie opustiť miesto v triede, telocvični, na pracovisku a podobne, bez

   dovolenia vyučujúceho a cez prestávky odísť z budovy školy,

c) manipulovať s oknami, roletami, závesmi, elektrickými spínačmi, inštaláciou

   v špeciálnych učebniach a podobne bez súhlasu učiteľa,

d) zdržiavať sa na schodišti, šmýkať sa po zábradlí, nahýnať sa cez zábradlie, vykláňať sa

    z okien, vychádzať oknami z tried, robiť zásahy do elektrickej inštalácie (zásuviek.

    žiaroviek) a podobne, teda všetko to, čo môže ohroziť zdravie alebo život žiakov,

e)behať v budove školy a vstupovať do iných učební a objektov,

f) ničiť inventár školy (lavice, skrine, pomôcky, učebnice),písať po stenách, dverách

   školy, múroch školského areálu,

g) manipulovať s hasiacimi prístrojmi, hydrantmi, elektrickými zásuvkami a inými

    prístrojmi školy,

h) fotografovať a nahrávať zamestnancov školy a spolužiakov bez ich dovolenia

    a zverejňovať takéto nahrávky,

i) hrať hazardné hry,

j) výstredná úprava vlasov, výstredné líčenie a nosiť výstredné oblečenie,

k) prinášať si do školy energetické nápoje a konzumovať ich,

l) ubližovať zvieratám a týrať ich,

m) nosiť ako súčasť oblečenia predmety, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť

n) nosiť nože, dýky, reťaze, zápalky, zapaľovače, boxery, výbušniny a zábavnú pyrotechniku,

o) používať mobilné telefóny počas akejkoľvek činnosti na vyučovaní v škole bez

    súhlasu vyučujúceho,

p) fyzicky (útoky v podobe bitia, fackovania a pod.) a psychicky napádať žiakov

    i zamestnancov školy ( nadávať, ohovárať, vyhrážať sa, ponižovať, vysmievať sa, brať

    desiatu, peniaze a osobné veci a pod.)

r) „ Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.“

s) všetci žiaci školy sú povinní zabrániť výskytu šikanovania, vandalizmu, brutality,

    rasizmu a kriminality, pri ich výskyte sú povinní okamžite informovať triedneho

    učiteľa alebo vedenie školy,

t) žiak má právo na pomoc pri riešení problémov súvisiacich so vzťahmi s ostatnými

   žiakmi,

u) žiak, ktorý sa stane obeťou šikanovania alebo iného násilného, ponižujúceho konania

   ( vandalizmus, rasizmus, brutalita a pod.) má právo oznámiť takúto skutočnosť

    ktorémukoľvek zamestnancovi školy a na základe tohto oznámenia má právo na

    okamžitú pomoc a ochranu. Žiak, ktorý bol svedkom násilného konania, šikanovania alebo  

    iného ponižujúceho konania má povinnosť hlásiť takúto skutočnosť triednemu učiteľovi,

    inému zamestnancovi školy alebo vedeniu školy,

v) v škole je zakázané propagovať strany a hnutia, sekty a spoločenstvá smerujúce

     k potláčaniu ľudských práv alebo rasovej neznášanlivosti,

w) užívanie alkoholických nápojov, toxických a omamných látok, fajčenie (porušenie

    zákazu fajčenia je porušením zákona č. 377/2004 Z.z.) , prinášať do školy omamné

    a toxické látky legálneho a nelegálneho charakteru, navádzať spolužiakov na ich

    užitie, ostré predmety, spreje, nevhodné časopisy a publikácie s pornografickým,

    erotickým obsahom a také, ktoré propagujú drogy, násilie a rasizmus. Aj prinesenie

    cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje

    za mimoriadne závažné porušenie školského poriadku. Rovnako aj propagácia týchto

    látok na oblečení žiakov či inými predmetmi je zakázaná.

x) zákaz propagácie drog, alkoholických nápojov, anarchistických znakov (napr.na

    oblečení)

y) Porušenie školského poriadku v oblasti ohrozenia života alebo zdravia žiakov

    a zamestnancov školy sa považujú za veľmi závažné priestupky, ktoré budú riešené

    v súčinnosti s rodičmi, políciou a ďalšími orgánmi zaoberajúcimi sa danou

    problematikou.

z) V učebniach výpočtovej techniky platí :

 • zákaz četovania na vyučovaní
 • zákaz hrať počítačové hry, ktoré propagujú násilie, xenofóbiu, rasizmus a pornografiu
 • zákaz návštevy počítačových stránok, ktoré propagujú násilie, xenofóbiu, rasizmus, pornografiu.

 

Článok 9

Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov

(podľa §55 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov)

 

9.1 Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka

1.Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa

   úrovne dosiahnutých výsledkov

a) slovným hodnotením,

b) klasifikáciou,

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

 

2. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.

 

3. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch nultého ročníka,

    prípravného ročníka a prvého až štvrtého ročníka základnej školy sa môže hodnotiť slovne

    týmito stupňami:

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,

b) dosiahol dobré výsledky,

c) dosiahol uspokojivé výsledky,

d) dosiahol neuspokojivé výsledky.

 

4.Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným

   postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

 

5.Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito

   stupňami:

a) 1 - výborný,

b) 2 - chválitebný,

c) 3 - dobrý,

d) 4 - dostatočný,

e) 5 - nedostatočný.

 

6.Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

a) 1 - veľmi dobré,

b) 2 - uspokojivé,

c) 3 - menej uspokojivé,

d) 4 - neuspokojivé.

 

7.Celkové hodnotenie žiaka nultého ročníka, prípravného ročníka a prvého ročníka

základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto:

a) prospel,

b) neprospel.

 

8.Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy a žiaka

strednej školy, ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého

polroka vyjadruje na vysvedčení takto:

a) prospel s vyznamenaním,

b) prospel veľmi dobre,

c) prospel,

d) neprospel.

 

9. Ďalšie podrobnosti upravuje vnútorná smernica Systém hodnotenia a klasifikácie prospechu

a správania žiakov.

 

9.2 Opatrenia vo výchove

 

1. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladajú za závažné alebo opakované

    previnenia proti školskému poriadku. O udelení opatrenia informuje triedny učiteľ

     preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

2 .Opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia

    je potrebné previnenie objektívne prešetriť v súčinnosti so zákonným zástupcom žiaka.

    Za jedno previnenie je možné udeliť len jedno výchovné opatrenie na posilnenie

    disciplíny.

3. V prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku sa

    nemusí v odôvodnených prípadoch dodržať postup výchovných opatrení.

4. Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenie školského poriadku sa

    posudzuje individuálne. Pri riešení porušenia ŠP úzko spolupracuje triedny učiteľ so

    zákonným zástupcom žiaka, pedagógmi školy, výchovným poradcom, vedením školy,

    školským špeciálnym pedagógom a inými inštitúciami ( CPPPaP, Polícia...)

5. Za bežné priestupky sa považuje: zabúdanie učebných pomôcok, domácich úloh,

    prezuviek, úbor na TSV, ojedinelé vyrušovanie na hodinách.

6. Závažné priestupky: opakované vyrušovanie na hodinách, bezdôvodné opustenie budovy

    školy, nerešpektovanie príkazov vyučujúcich a dozorkonajúcich učiteľov, klamstvo,

    podvody, používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú žiakovu

    pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.

7. Mimoriadne závažné priestupky: šikanovanie žiakov ( aj slovné), arogancia, drzosť,

    fyzické ublíženie, krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského zariadenia a pod.

 

9.2.1 Udeľovanie odmien

 

Pochvaly a ocenenia

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť

pochvalu alebo iné ocenenie.

Pochvala triednym učiteľom

Udeľuje sa za:

 • výborný prospech (priemer známok 1.-4.roč. do 1,2 a 5.-9.roč. do 1,5)
 • vzorné a príkladné správanie,
 • vzornú dochádzku,
 • reprezentáciu triedy v školských súťažiach,
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

Pochvala riaditeľom školy

Udeľuje sa za:

 • výborný prospech (priemer známok 1,0)
 • úspešnú reprezentáciu školy,
 • prezentáciu školy na verejnosti,
 • za záslužný alebo statočný čin,
 • za verejné uznanie inou inštitúciou,
 • iné prospešné konanie podľa uváženia RŠ.

 

9.2.2 Sankcie za porušenie školského poriadku

 

Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu udeliť napomenutie alebo pokarhanie

od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, ako aj udeliť zníženú známku zo správania.

 

Napomenutie od triedneho učiteľa

Udeľuje sa za:

 • menej závažné porušenie školského poriadku aj po verbálnych upozorneniach,
 • 1-2 zápisy o menej závažnom porušení školského poriadku,
 • 1-3 neskoré príchody na vyučovanie,
 • 1-3 zápisy za nenosenie a zabúdanie pomôcok,
 • 3-5 zápisov za nenosenie žiackej knižky (ŽK),
 • použitie vulgárneho a hrubého výrazu,
 • porušovanie hygienických zásad neprezúvaním sa,
 • bezdôvodné necvičenie na hodinách TSV, trojnásobné nenosenie si úboru, pomôcok

             a domácich úloh na vyučovanie,

 • nesplnenie si povinnosti týždenníkov,
 • nevhodné správanie voči spolužiakom.

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa

Udeľuje sa za:

 • opakované menej závažné porušenie školského poriadku aj po napomínaní triednym

            učiteľom,

 • 3-6 zápisov o menej závažnom porušení školského poriadku,
 • 6-9 zápisov za nenosenie ŽK,
 • 4-6 zápisov za nenosenie a zabúdanie pomôcok,
 • 1-4 neospravedlnené vyučovacie hodiny,
 • vulgárne správanie voči iným žiakom, verbálne sexuálne obťažovanie,
 • opakované vulgárne vyjadrovanie,
 • nerešpektovanie pokynov pedagóga, zamestnanca školy, narúšanie vyučovania,
 • opakované porušovanie hygienických zásad neprezúvaním sa po napomenutí triednym

            učiteľom,

 • bezdôvodné necvičenie na hodinách TSV, ďalšie trojnásobné nenosenie si úboru,

             pomôcok a domácich úloh na vyučovanie,

 • nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy,
 • opakované manipulácie so zapnutým mobilným telefónom počas vyučovania,
 • vyhadzovanie odpadkov cez okná školy, sedenie alebo státie na okenných parapetách a vykláňanie sa z okien,
 • porušenie zákazu svojvoľne manipulovať s učebnými pomôckami, pracovným náradím, strojmi a prístrojmi v špeciálnych učebniach.

 

Pokarhanie od riaditeľa školy

Udeľuje sa za:

 • závažné porušenie školského poriadku,
 • 7-11 zápisov o menej závažnom porušení školského poriadku,
 • 10-14 zápisov nenosenia ŽK,
 • 6-9 zápisov za  nenosenie a zabúdanie pomôcok,
 • 5-8 neospravedlnených vyučovacích hodín,
 • fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských

            priestoroch a na školských akciách,

 • krádež,
 • opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a učiteľom,
 • prejav násilia voči spolužiakom,
 • narúšanie vyučovania, znemožňovanie práce učiteľom a spolužiakom,
 • preukázané nevhodné správanie sa mimo školy poškodzujúce dobré meno školy.

 

Znížená známka zo správania na 2. stupeň

Udeľuje sa za:

 • opakujúce sa zápisy v triednej knihe (12 – 17 zápisov o porušení ŠP),
 • 9 -12 vymeškaných neospravedlnených hodín,
 • 15 a viac zápisov nenosenia ŽK,
 • 10 a viac zápisov za nenosenie a zabúdanie pomôcok,
 • úmyselné poškodzovanie inventáru školy v jeho interiéri a exteriéri,
 • prejav násilia a agresivity voči žiakom školy,
 • krádeže menšieho rozsahu,
 • hrubé, agresívne správanie voči zamestnancom školy, za vulgárne vyjadrovanie na adresu zamestnancov školy,
 • opakované fajčenie a požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie

            v školských priestoroch a na školských akciách,

 • používanie a nosenie omamných a toxických látok do školy,
 • falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov
 • závažné porušenie ŠP.

 

Znížená známka zo správania na 3. stupeň

Udeľuje sa za:

 • zopakujúce sa zápisy v triednej knihe (18 – 25 zápisov o porušení ŠP),
 • 13 - 18 vymeškaných neospravedlnených hodín,
 • opakujúce a závažné priestupky voči školskému poriadku,
 • krádež závažného charakteru, opakované drobné krádeže,
 • úmyselné ublíženie na zdraví,
 • šikanovanie a vydieranie,
 • vandalizmus,
 • za zvlášť závažné porušenie ŠP.

 

Znížená známka zo správania na 4. stupeň

Udeľuje sa za :

 • za viac ako 19 neospravedlnených vymeškaných hodín,
 • za viac ako 25 poznámok o porušení ŠP,
 • za spáchanie činu, ktorým je ohrozená bezpečnosť a výchova iných žiakov,
 • spáchanie takého zločinu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných žiakov,
 • spáchanie takého činu, pri ktorom boli ohrozené bezpečnosť a zdravie žiakov

            a zamestnancov školy,

 • za zvlášť závažné porušenie ŠP.

 

Za porušovanie ŠK počas vyučovania alebo na školskej akcii urobí vyučujúci zápis do klasifikačného záznamu a do ŽK.  

Každé výchovné opatrenie a znížená známka zo správania musí byť prerokovaná individuálne školskou komisiou, následne pedagogickou radou a schválená nadpolovičnou väčšinou zo všetkých pedagogických pracovníkov. Prerokovaniu predchádza písomne evidovaný pohovor so žiakom a jeho zákonným zástupcom.

Pri závažnom porušení ŠP môže byť žiak klasifikovaný zníženou známkou zo správania aj bez predchádzajúceho výchovného opatrenia.

 

9.2.3 Ochranné opatrenie

 

Ak žiak svojou agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov,

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie,

ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy okamžite

bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné

opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví

riaditeľ školy písomný záznam.

Zákonný zástupca písomne uvedie svoj postoj k veci a zároveň bude poučený o povinnostiach

zákonného zástupcu žiaka. V zázname zákonný zástupca uvedie. „V plnom rozsahu som

bol/a poučený/á o povinnostiach rodiča v zmysle školského poriadku, ktorým som

porozumel, beriem ich na vedomie a v nasledovnom období zabezpečím nápravu svojho

dieťaťa.“

 

Článok 11

Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy po prerokovaní s orgánmi

    školskej samosprávy a v pedagogickej rade.

2. Školský poriadok sa zverejnení v zborovni, v riaditeľni a na webovom sídle školy.

3. Riaditeľka školy oboznámi s poriadkom zamestnancov školy a triedni učitelia žiakov

    preukázateľným spôsobom, ako aj informujú o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov

    žiakov.

4. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 17. 04. 2018, týmto dňom sa ruší Školský

    poriadok z 01. 09. 2012.

 

 

Schválené na pedagogickej rade dňa 11. 04. 2018

 

 

 

 

V Poltári  16. 04. 2018                                                                           Mgr. Eva Dirbáková

                                                                                                                    riaditeľka školy

 

Dodatok_skolskeho_poriadku_c.2.docx

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

  vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria