Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AnJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca s počítačom PCP
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prváčik prvá
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvoj pohybových zručností RPH
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Športové hry SPH
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné účenie VEU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.12.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica školská č.3, 98701 Poltár
  • riaditeľ školy: 0911 310 019
    +421 047 4222315

    vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria