Navigácia

Projektová činnosť školy

Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"

 

 

Základná škola v Poltári, Školská 3  

je v období  od 1.9.2021 – do 31.8.2022 zapojená v projekte 

 

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

 

Kód projektu: 312011AQ14

     
Operačný program: Ľudské zdroje

Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu a podpora rovnocenného prístupu ku skvalitňovaniu základného vzdelania žiakov

Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica školská č.3, 98701 Poltár
  • riaditeľ školy: 0911 310 019
    +421 047 4222315

    vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria