Navigácia

Profesijný rozvoj

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov


Mgr. Eva Dirbáková

Tvoba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese

Využitie grafických editorov v edukačnom procese

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

   

Mgr. Eva Košťáliková

Využitie informačno-komunikačných technológií v edukač.procese.

Tréning a zážitkové učeneie v edukačnom procese.

Marketing ajko nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy.

Prevencia soc.patologických javov v prostredí školy a škol.zariadenia.

Vybrané nástroje marketing.komunikácie na budovanie pozit.imidžu školy a škol.zariadenia.

Preventívne stratégie pri zvádaní stresu a vyhorenia v pedagog.povolaní.

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese.

   

RNDr. Milan Bodnár

Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese.

Interaktívna komunikácia v edukačnom procese.

PowerPoint v edukačnom procese.

Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese.

   

PaedDr. Anna Bodnárová

Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ.

   

Mgr. Alena Bútorová

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

Využitie grafických editorov v edukačnom procese

   

Mgr. Jana Dobrová

Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni ZŠ

Preventívne stratégie pri zvádaní stresu a vyhorenia v pedagog.povolaní.

Učiteľ-tvorca učebných zdrojov pre žiakov z MRK.

Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z MRK.

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

   

Eva Dudášová

Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagog. asistentov v školách a školských zariadeniach

Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v ŠKD s využitím vybraných softvérových aplikácií

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

   

Mgr. Katarína Fungáčová

Digitalizácia učebných materiálov

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

Tvoba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

   

PhDr. Dušana Kminiaková

Sociálna pedagogika-rigorózna skúška

   

Mgr. Margaréta Kochanová

Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ.

   

PhDr. Katarína Koldová

Rigorózna skúška

Štátna jazyková skúška

   

Mgr. Martina Kromholcová

Jazyková príprrava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ s rozšírenímkvalifikácie na vyučovannie CJ.

   

Mgr. Monika Malá

Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ.

   

Mgr. Miroslava Miadoková

Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ.

   

Mgr. Andrej Rončák

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Tvoba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

   

Mgr. Jana Sivičeková

Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagog. asistentov v školách a školských zariadeniach

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v ŠKD s využitím vybraných softvérových aplikácií

   

Mgr. Magdaléna Sýkorová

Učiteľ-tvorca učebných zdrojov pre žiakov z MRK.

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese.

Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z MRK.

   

Mgr. Andrea Telek Nociarová

Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ.

   

Mgr. Ivan Urda

Preventívne stratégie pri zvádaní stresu a vyhorenia v pedagog.povolaní.

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

   

PaedDr. Silvia Vitoslavská

Učiteľ-tvorca učebných zdrojov pre žiakov z MRK.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica školská č.3, 98701 Poltár
  • riaditeľ školy: 0911 310 019
    +421 047 4222315

    vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria