Navigácia

Kolektívna zmluva

Nadpis

 

Kolektívna zmluva na rok 2020

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

 

Odborovou organizáciou:

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Školská 3 v Poltári, IČO:  00177920, zastúpenou Mgr. Evou Nociarovou, splnomocnenou na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa čl.3 ods.5 stanov základnej organizácie a na základe splnomocnenia zo dňa 29.09.2011 (ďalej odborová organizácia)

a

Zamestnávateľom:

Základná škola, Školská 3 v Poltári, IČO: 37831593,

zastúpenou Mgr. Evou Dirbákovou, riaditeľkou ZŠ

(ďalej zamestnávateľ)

nasledovne:

 

Prvá časť

                                                           Úvodné ustanovenia

                                                                       Článok 1

                  Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

            (1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 3 ods.5 stanov odborovej organizácie a zo splnomocnenia zo dňa 29.09.2011, ktorým  výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy Mgr. Evu Nociarovú, predsedníčku odborovej organizácie.  Splnomocnenie tvorí prílohu č.1 tejto kolektívnej zmluvy.

            (2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 01.04.2002. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

 

            (3)   Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ",  namiesto označenia Zákonník práce skratka  „ZP“,  zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ" a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa „KZVS“.

Článok 2

                                   Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

(1) Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 ods. 1 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

Článok 3

                                    Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

(1) Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

(2) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu o pracovnej činnosti. Na zamestnancov,  ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu sa nevzťahujú ustanovenia tejto KZ, ktoré upravujú rozvrhnutie určeného týždenného pracovného času, o prestojoch, o dôležitých prekážkach v práci s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, o mzde za prácu nadčas a mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu a prípadne o mzdovej kompenzácii za sťažený výkon práce.

(3) Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť  tejto KZ sa začína dňom 1.mája 2020 a skončí 30. apríla 2023.

Článok 4

                                                           Zmena kolektívnej zmluvy

            (1)  KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené.

            (2)  Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť do budúcna (teda nie retroaktívne)  ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky,  t.j. články 7,  9, 13, 26, a to  v závislosti od prideleného rozpočtu zamestnávateľovi. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez  obmedzenia.

Článok 5

                                               Archivovanie kolektívnej zmluvy

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

                                            

 

  Článok 6

                                   Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania.

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia zamestnancov dohodnú zmluvné strany. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov. Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto KZ  do 30 dní od požiadania.

 

 1. Novoprijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi  zamestnávateľ  s touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle §-u 47 ods.2 ZP.

 

Druhá časť

               Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

Článok 7

Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

Príplatok za riadenie

(1) Percentuálny podiel príplatku za riadenie riaditeľovi určí zriaďovateľ.

(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí riaditeľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce a v závislosti od kvality riadenia jemu zvereného organizačného útvaru a podriadených zamestnancov.

Príplatok za zastupovanie

             (1) Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.

             (2) Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok podľa odseku 1 príplatok za zastupovanie. Príplatok za zastupovanie patrí od prvého dňa zastupovania a zamestnávateľ ho určí v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca, ak je to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však v sume príplatku za riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu zamestnancovi; pôvodne určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za výkon špecializovanej činnosti príplatky nasledovne:

a) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, príplatok v sume 5% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%,

b) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v dvoch alebo viacerých triedach, príplatok v sume 10% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%, ( § 13b OVZ),

c) pedagogickému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca, príplatok v sume 4% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený , zvýšenej o 24%,

d) pedagogickému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých  začínajúcich pedagogických zamestnancov, príplatok v sume 8% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený , zvýšenej o 24%.

 

Príplatok za prácu v noci

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce v noci príplatok v sume 25% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 16 OVZ).

 

Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce  v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 17 OVZ).

 

Príplatok za prácu vo sviatok

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 18 OVZ).

 

Plat za prácu nadčas

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 60%. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky podľa článku 7. (§ 19 OVZ)

                                                     

Kreditový príplatok


             (1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom,  najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom. Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(2) Kreditový príplatok podľa odseku 2 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec získal potrebný počet kreditov.

(3) Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej alebo druhej atestácie.
 

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. Príplatok sa  určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

 

Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne  znevýhodneného prostredia

(1) Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30% individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede podľa osobitného predpisu, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.

(2) Výšku poskytovania príplatku podľa odseku 1 upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti od počtu

 1. hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede; najmenej 4 hodiny týždenne,
 2. žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v triede a
 3. tried podľa odseku 1, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť.

 

(3) Príplatok podľa odseku 1 je najviac 2,50% z platovej tarify 12. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

 

 

 

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí

        päťdesiat a šesťdesiat rokov veku

Zamestnávateľ sa môže podľa výšky finančných prostriedkov rozhodnúť zamestnancovi  vyplatiť odmenu  za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku a  za kvalitné vykonávanie pracovných činností vo výške jeho funkčného platu ( § 20 ods.1 písm. c/ OVZ)  podľa nasledovných kritérií :

         do  5   odpracovaných rokov  -  40 % z výšky jeho funkčného platu

         do 10  odpracovaných rokov  -  60 % z výšky jeho funkčného platu

      nad  10  odpracovaných rokov  - 100 % funkčného platu zamestnanca.

Odmenu je možné vyplatiť len v tom roku, na ktorý pripadá uvedené výročie.

 

          

Článok 8

Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu

 

            (1) Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 15.  deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet zamestnanca najneskôr v deň výplaty podľa predchádzajúceho odseku.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe  dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. (§ 130 ods. ods.7 ZP a § 131 ods.7 ZP). 

Článok 9

Odstupné a odchodné

(1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým  skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume
a) jedného jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

 c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Na odstupné nemá nárok zamestnanec, ktorý odpracoval menej ako 1 rok – výpovedná doba 1 mesiac.            

Na odstupné nemá nárok zamestnanec, ktorý odpracoval najmenej 1 rok a menej ako 2 roky – výpovedná doba 2 mesiace .

 

            Ak dá zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi podľa § 63 ods.1 pism d, alebo e ) vtedy zamestnanec nárok na odstupné nemá.

 

        (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné v sume
a) jedného jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(3) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
 

 (4) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné  v sume jedného jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Zamestnávateľ zároveň vyplatí  pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný dôchodok alebo invalidný dôchodok zamestnancom, ktorí odpracovali v ZŠ Školská 3 v Poltári najmenej 5 rokov, finančnú odmenu podľa finančných možností zamestnávateľa.

 

            Odchodné bude vyplatené v najbližšom výplatnom termíne, nasledujúcom po odchode zamestnanca do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.

 

(5) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

(6) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1.

Článok 10

 

Znižovanie počtu zamestnancov

 

Zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov sa zhodujú v tom, že vo všetkých prípadoch znižovania počtu zamestnancov bude prihliadnuté:

            a) ku kvalifikačným predpokladom, nadobudnutej praxi, schopnostiam zamestnanca a jeho pracovnej aktivite

            b) k ochrane nasledovných kategórií zamestnancov:

 • zamestnanci nad 50 rokov veku, ak u nich neprichádza do úvahy nárok na riadny starobný dôchodok  
 • zamestnanci, ktorí sa starajú o deti do 15 rokov      

            Zamestnávateľ vyplatí odstupné zamestnancovi po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne, určenom u zamestnávateľa pre výplatu mzdy, pokiaľ sa so zamestnancom nedohodne inak.

 

            Ak bude nevyhnutné prikročiť k zníženiu počtu zamestnancov, bude prednostne rozviazaný pracovný pomer so zamestnancami, ktorí:

            a)  závažne alebo menej závažne porušili pracovnú disciplínu v období posledných 6    mesiacov a boli na to  písomne upozornení,

            b) neplnia termínované úlohy, boli na to v posledných 12 mesiacoch písomne upozornení a v stanovenom čase k zlepšeniu nedošlo,  

           c) neuspokojivo plnia pracovné úlohy a boli v posledných 6 mesiacoch zamestnávateľom vyzvaní na odstránenie nedostatkov v práci ale k zlepšeniu nedošlo.

            V týchto prípadoch  zamestnanci nemajú nárok na vyplatenie odstupného.

 

Článok 11

                                                           Pracovný čas zamestnancov

            (1) V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok  a podmienok zamestnávania  a v zmysle § 85 ods.8 ZP zamestnávateľ určuje  pracovný čas na 37 a ½ hodiny týždenne.

            (2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska.

 

Článok 12

                                                           Dovolenka na zotavenie

            V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa  predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103  ZP o jeden týždeň.

Článok 13

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2020 je 5€ pre zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDS, mesačne

    platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok v sume a spôsobom

    určeným v zamestnávateľskej zmluve v sume 5€.

 

 

        Tretia časť

           Kolektívne vzťahy,  práva a povinnosti zmluvných strán

           Článok 14

        Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

 1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie  sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods.1 tejto KZ.

 

(2)  V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods.1 KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák.č.2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

 (3)  Právo zamestnancov na štrajk,  zaručené Článkom 37 ods.4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd tým nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.  

 

Článok 15

                                                      Riešenie kolektívnych sporov

            (1)   Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ /ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi / v dobe účinnosti KZ, alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.

(2)   Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní

od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

 

(3)  Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa

predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

 

                                                                      

 

Článok 16

                        Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

            (1) Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde.

            (2) Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Za tým účelom sa zaväzujú upraviť podrobnejšie postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného odkladu (§ 13 ods.4 ZP).

Článok 17

                                             Zabezpečenie činnosti odborových  orgánov

            (1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie  v orgánoch odborovej organizácie podľa jeho potreby a tiež umožní úpravu pracovného času pedagogickým zamestnancom, funkcionárom  odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov.

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať pracovné voľno s náhradou mzdy funkcionárom, ktorí sú zvolení do orgánov Rady odborovej organizácie a do orgánov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej Odborový zväz) na zabezpečenie ich činnosti a poslania v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však:

- predseda výboru ZO 5 dní v roku,

- členovia výboru ZO 3 dni v roku.

 

 (3) Zamestnávateľ  poskytne zamestnancom pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho funkčného platu na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní (§ 138 ZP) a na odborné školenia a školenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov organizovaných Radou ZOOZ alebo Odborovým zväzom v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však:

- predseda výboru ZO 5 dní v roku,

- členovia výboru ZO 3 dni v roku.

 

 

Článok 18

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto KZ, najmä:

 1. Vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:
 • vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ),
 • vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods. 2 ZP),   
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods. 2 ZP),
 • rozsah a podmienky práce nadčas (§ 97 ods. 9 ZP),
 • prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods. 1 ZP),
 • na určenie hromadného čerpania dovolenky (§ 111 ods. 2 ZP),
 • výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zvýšená ochrana (§ 240 ods. 9  ZP),
 • určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku odborovej organizácii (§ 3, § 7 ods. 3 zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde);

 

b)   písomne informovať odborovú organizáciu najmä:

      ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najneskôr jeden mesiac predtým

 1. o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
 2. o dôvodoch prechodu,
 3. o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
 4. o plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1 ZP).
 • o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz za1 rok (§ 47 ods. 4 ZP),
 • o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods.8 ZP),
 • o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 49 ods. 6 ZP),
 • pri hromadnom prepúšťaní o
 1. dôvodoch hromadného prepúšťania,
 2. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
 3. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
 4. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
 5. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer skončiť (§ 73 ods. 2 ZP),
 6. o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu (§ 73 ods. 2 a) ZP)
 • zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka,  po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na konci roka za celý rok,  o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom  vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o limite mzdových prostriedkov na príslušný  rok, ktoré mu   určil  zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových  prostriedkov a poskytovať hospodárske rozbory  a štatistické výkazy (§ 229 ods. 1,2 ZP);

 

c)   vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

 • opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 29 ods. 2 ZP),
 • opatrenia, ktoré môžu predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§ 73 ods. 2 ZP),
 • výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru (§ 74 ZP),
 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP),
 • dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§ 141a ZP),
 • rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144a ods. 6 ZP),
 • opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie (§ 153 ZP),
 • opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),
 • požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamestnanca (§ 191 ods. 4 ZP),
 • rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri   pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP),
 • stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená  zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a) ZP),
 • rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c) ZP ),
 • organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti  zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy  zamestnávateľa (§ 237 ods. 2 písm. d) ZP),
 • opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e) ZP);

 

d)  umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady (§ 239 ZP).

 

Článok 19

                                                   Záväzky odborovej organizácie

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny

 mier so zamestnávateľom v zmysle článku 12 ods.1 tejto KZ.

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej

k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

 

(3) Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa ( § 230 ZP).

 

Článok 20

                                             Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(1) Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami  § 147 ZP a §§ 6 až 10 zákona  NR SR  č.  124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov  sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

 

(2) Zamestnávateľ v záujme toho sa zaväzuje :

a/ písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, ktorý bude obsahovať najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (§ 6 ods. 1 písm. k/ zákona o BOZP),

b/  zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti (§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),

c/ bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému odborovému orgánu (§ 17 ods.5 zákona o BOZP),

d/ pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami  bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods.1 zákona o BOZP),

e/  odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods.2 zákona o BOZP),

f/ vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6 ods.2 písm. a/ zákona o BOZP),

g/ poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, bezplatne OOPP (§ 6 ods.2 písm. b/ zákona o BOZP),

h/ poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu ( 6 ods. 3 písm. a/ zákona o BOZP),

i/ zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),

j/ zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie, poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods. 5 zákona o BOZP),

k/ kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§ 9 ods. 1 písm. b/ zákona o BOZP),

l/ kontrolovať určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (§ 9 ods.1 písm. b/ zákona o BOZP),

m/ umožniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému orgánu a povereným pracovníkom OZ PŠaV (ZIBP) (§ 149 ZP a § 29 zákona o BOZP),

n/znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov (§ 6 ods.11 zákona o BOZP).

 

Článok 21

Kontrola odborovými orgánmi v oblasti BOZP

 

(1) Odborová organizácia sa zaväzuje  vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

 

(2)  Odborová organizácia v záujme toho bude  v súlade s § 149 ZP

a/   kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov a kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

b/   kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať,

c/ požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a zariadeniach, alebo pri pracovných postupoch a prerušenie práce v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,

d/  upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,

e/  zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP.

 

Článok 22

Zdravotná starostlivosť

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje :

a/ umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca na svoj náklad,

b/ vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek  udržiavať v zmysle platných noriem,

c/ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.

d/ Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnancovi, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného, vyplatí zamestnávateľ náhradu príjmu podľa ustanovení zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo výške                                                                               

60 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca v období od prvého do desiateho  dňa dočasnej pracovnej neschopnosti , čo je v súlade s KZ VS. Túto možnosť môže zamestnanec uplatniť 1x za polrok.

 

Článok 23

Starostlivosť o deti zamestnancov

 

Zamestnávateľ poskytne matkám a osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov okrem dovolenky neplatené voľno na ich žiadosť  na ďalšiu starostlivosť o deti v čase školských prázdnin, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody v dĺžke 5 dní.  Poskytovanie tohto voľna sa nesmie viazať na čerpanie dovolenky.

 

Článok 24

Stravovanie

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu,  ktorí na svojom pravidelnom  pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

 

(2) Zamestnávateľ bude  zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za pracovnú zmenu sa  pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

 

(3) Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

(4)  Zamestnávateľ   sa   zaväzuje   prispievať  na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,20 € na jedno hlavné jedlo.

            (5)  V mesiacoch júl – august zabezpečí zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý odpracuje na

pracovisku viac ako 4  hodiny v jeden pracovný deň stravovanie v stravovacom zariadení Spojenej

školy v Poltári (stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie

poskytovať stravovacie služby). Ak zamestnanec  nemá záujem o poskytnutý spôsob stravovania,

nebude si nárokovať inú formu stravovania.

 

      (6)  Zamestnávateľ neprispieva na stravovanie zamestnancovi, ktorý:

 • je vyslaný na pracovnú cestu a je mu účtované stravné
 • čerpá dovolenku
 • čerpá materskú a rodičovskú
 • čerpá NV
 • je  PN alebo je na OČR
 • čerpá neplatené voľno
 • má ospravedlnenú neprítomnosť na pracovisku z iných dôvodov, ako sú vyššie uvedené

     Výnimku v poskytovaní príspevku na stravovanie má zamestnanec  vyslaný na pracovnú cestu, ktorý na svojom pracovisku odpracoval viac ako 4 hodiny.

     Novoprijatý zamestnanec má odo dňa nástupu do práce nárok na počet stravných lístkov, rovnajúci sa počtu pracovných dní v mesiaci, v ktorom nastúpil do práce.

 

 

Článok 25

Starostlivosť o kvalifikáciu

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods.3 a 5 OVZ a aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.

 

(2) Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa platných predpisov.

 

(3) Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu
            a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní

b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej      atestácie

c)  ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho zamestnanca.


            (4) Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 3 písm.a).

(5) Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec po dohode so zamestnávateľom, spravidla,  keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka pracoviska.

 

Článok 26

 

Tvorba sociálneho fondu,  jeho výška, použitie fondu, poskytovanie príspevku   

       zamestnancom  a odborovej  organizácii na kolektívne vyjednávanie

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa  určuje nasledovne:

      Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

      a) povinným prídelom je vo výške 1% a

      b) ďalším prídelom vo výške 0,25% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov 

          zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny  rok.

     (2) Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn hrubých platov zúčtovaných

     zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu

     do fondu je súhrn hrubých  platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný

     kalendárny mesiac..

 (3) Podrobnejšie je upravená tvorba  fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie  

      príspevku zamestnancom a odborovej organizácii v prílohe č.2, ktorá je súčasťou tejto

      KZ.

(4) Zamestnávateľ poskytne zástupcom zamestnancov prehľad o tvorbe a čerpaní

      sociálneho fondu vždy k 30.6. a k 31.12.  kalendárneho roka.

 

 

Štvrtá časť

 

Článok 27

                                              Prechodné a záverečné ustanovenia

 

(1)  Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto   

KZ. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa obdržania návrhu. Zmeny a dodatky, prijaté zmluvnými stranami, sú záväzné v písomnej forme  po ich podpise oprávnenými zástupcami. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode všetkých zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ, podaného jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „Dodatok ku KZ“ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené. Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť ustanovenia KZ, ak to ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky, a to v závislosti od prideleného rozpočtu. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode dodatkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia.

 

(2)  Táto KZ sa uzatvára s účinnosťou od  1.5.2020. Je záväzná pre všetky zmluvné strany a pre ich nástupcov v dobe ich platnosti. KZ sa uzatvára na obdobie 3 rokov, do 30.04.2023.

Jej platnosť končí uplynutím 3 rokov alebo skôr, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podá návrh na uzatvorenie novej zmluvy.

            Táto KZ stráca platnosť dňom podpísania novej KZ oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

            Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto KZ. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa obdržania návrhu. Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní oprávnenými zástupcami.

 

 (3) Táto KZ je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom podpísanom exemplári.

 

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, a preto ju na znak toho podpisujú.

 

 

 

V  Poltári dňa 30. 4. 2020

 

 

Mgr. Eva Nociarová                                        Mgr. Eva Dirbáková

________________________                                     ________________________

     základná organizácia OZ                                                 štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

 

 

Splnomocnenie

 

            Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Školská ulica č.3 v Poltári, IČO: 00177920, splnomocňuje predsedníčku ZO Mgr. Evu Nociarovú, aby zastupovala v plnom rozsahu a bez obmedzenia našu organizáciu v rokovaní so zamestnávateľom o uzatvorenie kolektívnej zmluvy na rok 2018, ako aj splnomocňuje ju na podpísanie kolektívnej zmluvy na rok 2020 v mene našej základnej organizácie.

 

Poltári 28.04.2020

                                               _____________________________

                                                             za Výbor ZO OZ

 

 

 

 

Plnomocenstvo prijímam.

 

V Poltári 28.04.2020

 

                                               _____________________________

                                                           Mgr. Eva Nociarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

 

Tvorba fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky  a poskytovania príspevkov z fondu  zamestnancom a odborovej organizácii

 

      Čl.1

Všeobecné ustanovenia

 1. V tejto časti sa  upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a  hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej len SF v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa).
 2. Príspevok zo SF sa môže poskytnúť odborovej organizácii v súlade s Čl.26 tejto KZ  zamestnancom a ich rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca  zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použitia SF.  
 3. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  odborovou organizáciou.
 4. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia.
 5. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č.ú: 1666670451/0200.
 6. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu platu. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr  31. januára nasledujúceho roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.
 7. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF so ZO OZ.
 8. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec Angelika Látková a predseda ZO OZ.

 

     Čl.2

                      Rozpočet sociálneho fondu

 

Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2018:

 

a/ povinný prídel vo výške 1%                                                                 ................................

b/ ďalší prídel vo výške 0,25%                                                                .................................

c/ zostatok SF z predchádzajúcich rokov                                                            .................................

 

     Čl. 3

Použitie a čerpanie sociálneho fondu

 

1. O použití sociálneho fondu v súlade s touto smernicou rozhoduje zamestnávateľ do výšky podľa vytvorených zdrojov a konkrétneho rozpočtu.

2. Nárok čerpať prostriedky zo SF má  zamestnanec po odpracovaní najmenej 1 roka v ZŠ Školská 3 v Poltári. Môže požiadať iba o jednu možnosť použitia a čerpania prostriedkov zo SF v kalendárnom roku okrem stravovania a spoločných slávnostných obedov a nenávratnej pomoci. Ďalšie možnosti čerpania sú uvedené nižšie.

Stravovanie

 

1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok v sume 0,20 €.

2. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie mimo školskej jedálne nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok  v sume 0,20 €.

3.  Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom a bývalým zamestnancom príspevok na:

spoločný slávnostný obed – Deň učiteľov ............................................... 10 € / osoba

spoločný slávnostný obed – koniec kalendárneho roka .........................   10 € / osoba

spoločný slávnostný obed – koniec školského roka ................................  10 € / osoba

     Novoprijatý zamestnanec má odo dňa nástupu do práce nárok na počet odobratých obedov rovnajúci sa počtu pracovných dní v mesiaci, v ktorom nastúpil do práce.

 

Sociálna výpomoc nenávratná

 

Zamestnávateľ po schválení ZO OZ poskytne jednorázovú sociálnu výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácie v rodine:

1. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, - ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnuté, druh, družka, ak žijú v spoločnej domácnosti) max. do sumy 200 €.

2. Pri úmrtí manžela(ky) poskytnú sociálnu výpomoc druhému z manželov vo výške:

- pri 1 dieťati 100 €

- pri 2 deťoch 200 €

- pri 3 a viac deťoch 300 €

3.  Pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine.

4. Pri narodení dieťaťa zamestnanca sociálnu výpomoc vo výške 100 €.

5. V mimoriadne ťaživej finančnej situácii v rodine diferencovane, do výšky 300 €. Výpomoc sa poskytne raz za dva roky (1-krát za dva kalendárne roky).

Závažnosť prípadu posúdi 5 členná komisia ZŠ Školská v Poltári, ktorú menuje riaditeľka školy a podľa závažnosti prípadu rozhodne o výške poskytnutia nenávratnej výpomoci do 30 dní od obdŕžania žiadosti.

 

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:

-  potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti

 Zdravotná  starostlivosť

 

Zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na:

na dioptrické okuliare ..............................................................   30 €   1x za 2 roky

na kúpeľnú liečbu .....................................................................  50 €   1x za 2 roky

 

Prílohy k žiadosti:     pokladničný blok, faktúra, poukaz

 

Rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily

Zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na rekreačné pobyty organizované zamestnávateľom a odborovou organizáciou, na EXOD  a iné  nasledovne:

spoločná návšteva zamestnancov rekreačného zariadenia .....................     10 €    1x ročne

dovolenka na Slovensku ...........................................................................   30 €    1x ročne

dovolenka v zahraničí ................................................................................  50 €    1x za 2 roky

V prípade vyššieho, resp. nižšieho počtu zamestnancov žiadajúcich príspevok bude o výške  

príspevku rozhodovať zamestnávateľ.

 

 Prílohy k žiadosti:      faktúra, poukaz

 

Kultúrna, spoločenská, vzdelávacia a športová  činnosť

Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na organizovanie divadelných predstavení,

príspevok na športové akcie ( volejbalový turnaj, plaváreň, wellness centrá ) v sume 15 €

1-krát ročne na zamestnanca.

 

Prílohy k žiadosti:      faktúra, poukaz

     Dary

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ poskytne zamestnancom dary:

 • zamestnancovi pri dovŕšení 50-teho roku života sumu vo výške 100 €
 • pri prvom odchode do dôchodku vo výške 100 €
 • za bezplatné darcovstvo kostnej drene vo výške 200 €
 • za záchranu života vo výške 200 €
 • zamestnanec dostane  pri príležitosti vianočných sviatkov zo SF odmenu do výšky 100 € formou stravných lístkov / nákupných poukážok. Suma bude úmerne znížená podľa výšky pracovného úväzku zamestnanca a finančných prostriedkov SF na konci kalendárneho roka.

Prílohy k žiadosti:    faktúra, potvrdenie príslušného orgánu

Čl.4

Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu

1. V zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov sú príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde zdaniteľnými príjmami a zároveň vstupujú do vymeriavacieho základu na platenie zdravotných a sociálnych odvodov okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý nepodlieha sociálnym odvodom.

2. Oslobodené od dane sú príspevky poskytnuté zamestnancom na stravovanie v zmysle § 5 ods.7, písm. b) zákona o daniach z príjmov.

3. Príspevky poskytnuté zamestnancom zo sociálneho fondu sú súčasťou zdaniteľnej mzdy za kalendárny mesiac a zdaňované preddavkom na daň vo výške 19 %.

 

Čl.5

Záverečné ustanovenia

1. Zamestnanec má nárok na príspevky zo sociálneho fondu po odpracovaní 1 roka v ZŠ Školská 3 v Poltári.

2. Správcom sociálneho fondu je zamestnávateľ. Príkaz na úhradu príspevkov zo sociálneho fondu vydáva na základe tejto smernice riaditeľ školy.

3. Čerpanie sociálneho fondu je viazané na dostatok finančných prostriedkov fondu a na rozpočet sociálneho fondu.

4. Túto smernicu môže zamestnávateľ meniť iba po prerokovaní s Odborovou organizáciou pri ZŠ Školská 3 v Poltári.  Každá zmena sa musí vykonať písomne.

5. Touto smernicou sa ruší doteraz platná smernica/zásady tvorby a použitia SF.

6. Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňom 01. 05. 2020.

7. Tieto zásady sú súčasťou KZ.

 

 

 

V ...................................... dňa .............................

 

 

...........................................................                                   ........................................................

          základná organizácia OZ                                            štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

Fotogaléria