Navigácia

Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie:

Povinné zverejňovanie podľa § 5 odsek 1 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií)

 

Získavanie informácií:

Miesto: Základná škola, Školská 3, Poltár

Čas: počas pracovnej doby – doby na pracovisku PZ

Spôsob:

 • Osobne – po dohodnutí termínu stretnutia s príslušným zamestnancom
 • Telefonicky – kontakty uvedené na webovom sídle školy
 • E – mail – vedenie@zsskolpoltar.edu.sk
 • Písomne – adresa školy: Základná škola, Školská 3, 987 01 Poltár

Podávanie žiadostí, podnetov, sťažností, iných podaní:

 

Miesto: Základná škola, Školská 3, Poltár

Čas: počas pracovnej doby

Spôsob:

 • Osobne – u riaditeľky a zástupkyni školy – Mgr. Eva Dirbáková, Mgr. Eva Košťáliková – v riaditeľni školy
 • Telefonicky – 0911 310 019, 047/4222315
 • E-mail: vedenie@zsskolpoltar.edu.sk
 • Písomne – Základná škola, Školská 3, Poltár

 


 

Prehľad ďalších platných interných predpisov zamestnávateľa od roku 2015 okrem zverejnených na web-stránke školy pod názvom: Vnútorné smernice školy

Názov IP

Číslo IP

Platnosť od

Vnútorná smernica pre prípad pandémie chrípky

01/05

01.09.2015

Smernica o evidencii dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

01/2017

01.01.2017

Smernica pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov

01/2018

01.01.2018

Zásady vedenia pokladnice – limit pokladničných zostatkov

02/2018

01.01.2018

Evidencia dochádzky zamestnancov

2 ED/2018

28.8.2018

Smernica o čerpaní NV, DOV a priepustkách k lekárovi, evidencia tvorby NV

3/2018/NV

28.8.2018

Vnútorná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v škole a v ŠKD

04/2018

02.09.2018

Smernica o cestovných náhradách

01/2019

01.01.2019

Smernica o škodovom konaní

01/2019/ŠK

01.01.2019

Pracovný poriadok

02/2019

22.10.2019

Smernica o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

03/2019

01.01.2019

 

ZS Skolska zriadovacia listina.pdf

Organizacna_struktura_podla_uvazkov.xls

Organizacna_struktura_ZS__Skolska_PT.xls

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

  vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria