Navigácia

Stredné školy (prihlášky) - informácie pre 9.ročník

Prihlášky na strednú školu

Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.                                      Prihlášku na strednú školu je potrebné podať do 20. marca.

Len jedna prihláška na strednú školu

Od 1. januára 2022 platí novela školského zákona, podľa ktorej už rodič (zákonný zástupca dieťaťa) vypĺňa len jednu prihlášku na strednú školu, v ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac 2 netalentové odbory a najviac 2 talentové odbory.                                                                                              Netalentové odbory, na rozdiel od talentových, nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

Podmienky prijatia na štúdium na strednej škole

Riaditelia SŠ majú povinnosť zverejniť podmienky prijatia na štúdium na strednej škole do 28. februára.

Niektorí žiaci môžu byť prijatí aj bez prijímacích skúšok:

Na štvorročné, päťročné alebo osemročné gymnázium môže byť prijatý uchádzač, ktorý dosiahol v externom testovaní najmenej 90 % v každom vyučovacom predmete samostatne.

Pri odborných školách postačuje na prijatie bez prijímačiek, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne.

Kedy podať prihlášku na strednú školu

Prihlášku na strednú školu je potrebné podať do 20. marca 2023.

V prípade strednej športovej školy je nutné zaslať prihlášku v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca do 14. apríla.

Prihlášku možno podať buď elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

Ak sa podáva prihláška na tlačive, je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Termíny prijímacích skúšok

Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

1. termín:

 • talentové odbory 2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2023,
 • netalentové odbory 4. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5.2023 a   5. 5. 2023

2. termín:

 • netalentové odbory 9. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2023,
 • talentové odbory 11. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023

 

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na
stredných športových školách koná v dvoch fázach:

Prvá fáza prijímačiek

 • overenie športového výkonu: od 21.3. do 14.4.2023 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

Druhá fáza prijímačiek

 •  termín overenia zdravotnej spôsobilosti: 2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. 4. 2023 a 3. 5. 2023 (1. termín) alebo 11. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2023 a 13. 5. 2023 (2. termín)

 

Výsledky prijímačiek

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

Zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ak žiak nebol prijatý, zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ - 22. 3. 2023 (streda)

Náhradný termín Testovania 9   - 4. 4. 2023 (utorok)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

  vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria