Navigácia

Žiacky parlament

Poslanie školského parlamentu

Od školského roku 2019/2020 na našej škole prebieha aktívne činnosť školského parlamentu. Je to reprezentatívny orgán žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy a učiteľom.

Hlavnými úlohami ŠP je vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, zastupovať žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladať im svoje stanoviská a návrhy, zastupovať žiakov navonok, organizovať rôzne žiacke súťaže a podujatia a podieľať sa na zveľaďovaní a rozvoji našej školy.

ŠP sa vo svojej práci riadi štatútom ŠP a pracuje podľa plánu práce na celý školský rok, ktorý je len orientačný, možno ho priebežne doplniť či zmeniť podľa žiackych požiadaviek.


 

Š T A T Ú T

Školského parlamentu Základnej školy Školská 3 Poltár

 

 

 

článok 1

Základné ustanovenia

 

1.    Školský parlament je zložený zo zástupcov žiakov tried základnej školy.

 

2.    Do Školského parlamentu deleguje trieda dvoch zástupcov zvolených triednym kolektívom 5. – 9. ročníkov.

 

článok 2

Poslanie a ciele

 

Školský parlament má nasledovné ciele:

 1. angažovanie proti patologickým javom, šikanovaniu a všetkým formám agresivity
 2. bude sa riadiť Deklaráciou práv dieťaťa, z ktorej vyplývajú práva dieťaťa
 3. vytváranie nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením školy
 4. zvyšovanie záujmu o aktivity a činnosť v škole
 5. riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
 6. viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety , ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.
 7. naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.
 8. riešiť výchovno-vzdelávacie problémy, navrhnúť opatrenia  na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, ale aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.

 

 

 

článok  3

Organizácia  činnosti  parlamentu

 

 1. Triedne kolektívy svojich zástupcov (poslancov) delegujú na jeden školský rok.
 2. Činnosť Školského parlamentu riadi koordinátor, predseda a podpredseda.
 3. Predseda a podpredseda  tvoria  najmenej dvojčlenné Predsedníctvo.
 4. Funkčné obdobie všetkých volených je jednoročné.
 5. V prípade rovnosti hlasov na zhromaždení parlamentu má predseda parlamentu právo dvoch hlasov.
 6. Parlament zasadá jeden krát za mesiac v priestoroch Základnej školy, Školská 3 Poltár
 7. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich koordinátor, ktorý vedie ich rokovania.
 8. Koordinátor parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia predsedu parlamentu.
 9. Jednotliví členovia parlamentu sú rozdelení do nasledovných troch sekcií:

                   - Sekcia EKO projektu

- Sekcia Kontroly čistoty tried

- Sekcia proti šikanovaniu

 1.  Sekcie podávajú informácie o svojej činnosti na  zasadnutí parlamentu.
 2. Činnosť parlamentu prebieha na základe schváleného plánu na školský rok.

 

článok 4

Rokovanie parlamentu

 

 1. Program rokovania parlamentu pripravuje jeho Predsedníctvo a koordinátor, ktorý ho zverejňuje  najmenej tri dni pred   zasadnutím parlamentu.
 2. Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite.
 3. Sekcie parlamentu sa stretajú raz za dva týždne, prípadne podľa potreby.
 4. Každé rokovanie parlamentu je doložené uznesením a prezenčnou listinou.
 5. Pri prijímaní rozhodnutí je treba účasť nadpolovičnej väčšiny členov Školského parlamentu.
 6. Uznesenia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina účastníkov.

 

článok 5

Práva a povinnosti člena  parlamentu

 

Práva:

 1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti parlamentu.
 2. Slobodne vyjadriť svoj názor.
 3. Požiadať o mimoriadne zvolanie parlamentu v prípade nutnosti riešenia problému.
 4. Zúčastňovať sa na podujatiach parlamentu, využívať výhody poskytované parlamentom.
 5. Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

 

Povinnosti:

 1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu.
 2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
 3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných parlamentom.
 4. Dbať na kultúru prejavu a reči.

 

článok 6

Úlohy vyplývajúce z POP na šk. rok 2019/2020

 1. Viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní žiackej školskej rady a podporovať participáciu žiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe školského poriadku; pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam
 2. Podporovať činnosť žiackych školských rád, stretnutia členov a koordinátorov žiackych školských rád navzájom, s cieľom výmeny a vzájomnej výmeny pozitívnych skúseností na aktívnu participáciu a aktívne občianstvo vo verejnom sektore.
 3. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy.

 

článok 7

Záverečné ustanovenia

 

Tento štatút bol schválený  na zasadnutí Školského parlamentu dňa 17. septembra 2019

a od tohto dňa nadobúda platnosť.

 

 

 

 

V Poltári 17.9. 2019                                       

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

  vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria