Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Eva Dirbáková Tvoba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Eva Košťáliková Využitie informačno-komunikačných technológií v edukač.procese. 11 71
Tréning a zážitkové učeneie v edukačnom procese. 9
Marketing ajko nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy. 9
Prevencia soc.patologických javov v prostredí školy a škol.zariadenia. 10
Vybrané nástroje marketing.komunikácie na budovanie pozit.imidžu školy a škol.zariadenia. 9
Preventívne stratégie pri zvádaní stresu a vyhorenia v pedagog.povolaní. 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese. 15
RNDr. Milan Bodnár Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese. 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese. 15
PowerPoint v edukačnom procese. 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese. 15
PaedDr. Anna Bodnárová Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ. 60 60
Mgr. Alena Bútorová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Dobrová Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni ZŠ 10 80
Preventívne stratégie pri zvádaní stresu a vyhorenia v pedagog.povolaní. 8
Učiteľ-tvorca učebných zdrojov pre žiakov z MRK. 37
Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z MRK. 10
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Eva Dudášová Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagog. asistentov v školách a školských zariadeniach 15 60
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v ŠKD s využitím vybraných softvérových aplikácií 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Katarína Fungáčová Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Tvoba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PhDr. Dušana Kminiaková Sociálna pedagogika-rigorózna skúška 60 60
Mgr. Margaréta Kochanová Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ. 159 159
PhDr. Katarína Koldová Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Martina Kromholcová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese. 15 145
Jazyková príprrava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ s rozšírenímkvalifikácie na vyučovannie CJ. 130
Mgr. Monika Malá Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ. 109 109
Mgr. Miroslava Miadoková Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ. 109 109
Mgr. Andrej Rončák Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 73
Tvoba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí. 13
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Jana Sivičeková Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagog. asistentov v školách a školských zariadeniach 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v ŠKD s využitím vybraných softvérových aplikácií 15
Mgr. Magdaléna Sýkorová Učiteľ-tvorca učebných zdrojov pre žiakov z MRK. 37 77
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese. 15
Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z MRK. 25
Mgr. Andrea Telek Nociarová Jazyková príprava kvalifik.uč.1.st.ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifik.uč. 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč.CJ. 109 109
Mgr. Ivan Urda Preventívne stratégie pri zvádaní stresu a vyhorenia v pedagog.povolaní. 8 68
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Silvia Vitoslavská Učiteľ-tvorca učebných zdrojov pre žiakov z MRK. 37 37


© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica školská č.3, 98701 Poltár
  • riaditeľ školy: 0911 310 019
    +421 047 4222315

Fotogaléria